• Trang chủ
  • Thân này thật là ngắn ngủi. Nó sẽ ngủ một giấc dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như mảng cây vô dụng.

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!