• Trang chủ
 • Con đường đưa đến vô vi - Lời Phật dạy

  Con đường đưa đến vô vi - Lời Phật dạy

  0
  2867

  Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi,… bờ bên kia, Ta thuyết về con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm đối với các Ông.

  Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.

  Thế nào là vô vi; kết thúc; vô lậu; sự thật; cuối cùng; sự tinh tế; rất khó thấy; không phân rã (không biến hoại); thường hằng; không suy yếu; không có biểu hiện; không có trở ngại; tịch tịnh; bất tử; thù thắng; an lạc; an ổn; ái đoạn tận; bất khả tư nghì; hy hữu; tự do khỏi bị tổn hại; trạng thái tự do khỏi bị tổn hại; niết bàn; vô hại; không chấp trước; thanh tịnh; giải thoát; không chứa giữ; vượt khỏi tam giới (hòn đảo); kín đáo (cái hang); nơi trú ẩn; nơi ẩn náu; bờ bên kia (đích cuối cùng)?

  Sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Đây gọi là vô vi,… bờ bên kia.

  Thế nào là con đường đưa đến vô vi,... bờ bên kia?

  [Có 10 con đường]

  1. Thân hành niệm là con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.
  2. Chỉ và quán là con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.
  3. 6 định là con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Định có tầm, có tứ; định không tầm, có tứ; định không tầm, không tứ; KHÔNG định; Vô tướng định; Vô nguyện định.

  1. 4 niệm x con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi...

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán thọ trên thọ... tùy quán tâm trên tâm... tùy quán pháp trên pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...

  1. 4 chánh cần là con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát sanh lòng ước muốn rằng các ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi…

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát sanh lòng ước muốn rằng các ác bất thiện pháp đã sanh được đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí... phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi... phát sanh lòng ước muốn rằng các thiện pháp đã sanh được an trú, không tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi….

  1. 4 ný túc là con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu hữu với dục Thiền định, tinh cần hành. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi...

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu hữu với tâm Thiền định, tinh cần hành... câu hữu với tinh tấn Thiền định... câu hữu với tư duy Thiền định, tinh cần hành. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi…

  1. 5 căn là con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tấn căn... tu tập niệm căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...

  1. 5 lực là con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tín lực... tấn lực... niệm lực... định lực... tuệ lực... y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...

  1. 7 giác chi là con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập niệm giác chi... trạch pháp giác chi... tinh tấn giác chi... hỷ giác chi... khinh an giác chi... định giác chi... xả giác chi, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...

  1. 8 thánh đạo là con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập chánh tri kiến... chánh tư duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tấn... chánh niệm... chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi...

  Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi,… bờ bên kia, Ta thuyết về con đường đưa đến vô vi,… bờ bên kia.

  Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta đã làm đối với các Ông.

  Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.

   -Trích Kinh tương ưng bộ, Tập 4, Chương 9: Tương ưng vô vi)-

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!