• Trang chủ
 • Thức ăn cho vô minh và làm viên mãn vô minh - Lời Phật dạy

  Thức ăn cho vô minh và làm viên mãn vô minh - Lời Phật dạy

  0
  1871

  Này các Tỷ-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói: “Trước điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: “Do duyên này, vô minh (có mặt)”. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng vô minh có thức ăn, không phải không có thức ăn. 

  Thức ăn cho vô minh:
  1. Cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triền cái, cần phải trả lời như vậy.
  2. Cái gì là thức ăn cho năm triền cái? Ba ác hành, cần phải trả lời như vậy.
  3. Cái gì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không chế ngự, cần phải trả lời như vậy.
  4. Cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy.
  5. Cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy.
  6. Cái gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không có lòng tin, cần phải trả lời như vậy.
  7. Cái gì là thức ăn cho không có lòng tin? Không nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy.
  8. Cái gì là thức ăn cho không nghe diệu pháp? Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy.
  Làm viên mãn vô minh:
  1. Không giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe diệu pháp;
  2. Không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin;
  3. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý;
  4. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác;
  5. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế ngự;
  6. Các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành;
  7. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái;
  8. Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh.
  - Trích Kinh Tăng chi bộ. VII. Phẩm song đôi, (I) Vô minh -
  Chú thích:
  - Năm triền cái: Tham dục, ái dục; Sân hận; Hôn trầm thụy miên; Trạo hối; Nghi hoặc.
  - Ba ác hành: Thân làm ác, bất thiện; Miệng nói ác, bất thiện; Ý nghĩ ác, bất thiện.
  - Các căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!