• Trang chủ
 • Thức ăn cho minh và làm viên mãn minh - Lời Phật dạy.

  Thức ăn cho minh và làm viên mãn minh - Lời Phật dạy.

  0
  1492

  Và này các Tỷ-kheo, Ta nói minh giải thoát có thức ăn, không phải không có thức ăn.

  Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng. Sau khi làm đầy đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả. Như vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại dương, và như vậy là sự viên mãn.

  Thức ăn cho minh:
  1. Cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? Bảy giác chi.
  2. Cái gì là thức ăn cho Bảy giác chi? Bốn niệm xứ.
  3. Cái gì là thức ăn cho Bốn niệm xứ? Ba thiện hành.
  4. Cái gì là thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự.
  5. Cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác.
  6. Cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý.
  7. Cái gì là thức ăn cho như ý tác ý? Lòng tin.
  8. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp.
  9. Cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy.
  Làm viên mãn minh:
  1. Giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp;
  2. Nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin;
  3. Lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý;
  4. Như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác;
  5. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự;
  6. Các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành;
  7. Ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ;
  8. Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi;
  9. Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát.
  - Trích Kinh Tăng chi bộ. VII. Phẩm song đôi, (I) Vô minh -
  Chú thích:
  1- Bảy giác chi: Niệm Giác chi, Trạch pháp Giác chi, Tinh tấn Giác chi, Hỷ Giác chi, Khinh an Giác chi, Ðịnh Giác chi, Xả Giác chi.
  + Cái gì là niệm đối với nội pháp, ngoại pháp, cái ấy là niệm giác chi.
  + Cái gì là quyết trạch, tư sát, quán sát với trí tuệ đối với các nội pháp, ngoại pháp, cái ấy là trạch pháp giác chi.
  + Cái gì là thân tinh tấn, tâm tinh tấn, cái ấy là tinh tấn giác chi.
  + Cái gì là hỷ có tầm, có tứ, là hỷ không tầm, không tứ, cái ấy là hỷ giác chi. 
  + Cái gì là thân khinh an, tâm khinh an, cái ấy là khinh an giác chi.
  + Cái gì là định có tầm, có tứ, là định không tầm, không tứ, cái ấy là định giác chi. 
  + Cái gì là xả đối với các nội pháp, ngoại pháp, cái ấy là xả giác chi. 
  2- Bốn niệm xứ: Sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Xem chi tiết tại Kinh Đại niệm xứ.
  3- Ba thiện hành: Thân làm thiện; Miệng nói thiện; Ý nghĩ thiện.
  4- Các căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!